Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Typen borgtochten en garanties

Wij bieden verschillende soorten borgtochten en garanties om aan uw behoeften te voldoen

Tryg Garanti biedt een verscheidenheid aan borgtocht- en garantietypes aan in de bouw- en kapitaalgoederensector en ook ten gunste van overheidsinstanties, bijvoorbeeld de Nederlandse overheid, gemeenten maar ook diverse Europese instellingen.

Onze borgtochten en garanties worden algemeen aanvaard door particuliere en publieke begunstigden, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Wij bieden onder andere de volgende soorten borgtochten en garanties:

Bankgaranties

“Bankgaranties” is een brede term die verschillende soorten borgtochten en garanties omvat, die allemaal bedoeld zijn om het risico van verlies door het niet nakomen van contractuele verplichtingen te minimaliseren.

Zoals de naam doet vermoeden, worden bankgaranties afgegeven door banken, maar verzekeringsmaatschappijen/borgmaatschappijen zoals Tryg Garanti en Moderna Garanti stellen vergelijkbare borgtochten en garanties.

Uitvoeringsborgtochten en -garanties

Een uitvoeringsgarantie wordt verstrekt door een aannemer ten gunste van de opdrachtgever of door een onderaannemer ten gunste van de hoofdaannemer. Uitvoeringsgaranties worden vaak afgegeven volgens een sectorspecifieke garantietekst die is overeengekomen tussen de partijen in de bouwsector. De garantietekst kan verschillen, afhankelijk van het land waar u de borgtocht of garantie wilt verstrekken.

Een uitvoeringsgarantie beschermt de opdrachtgever tegen verliezen als de aannemer zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld door insolventie. De opdrachtgever krijgt het bedrag betaald dat onder de borgtocht of garantie gedekt is. De opdrachtgever kan dit bedrag gebruiken om het werk af te laten maken door een andere aannemer.

Als het werk opgeleverd is en tijdens de onderhoudsperiode gebreken zijn geconstateerd, kan de opdrachtgever de borgtocht of garantie claimen. Het bedrag dat onder de borgtocht of garantie gedekt is, kan gebruikt worden om de gebreken te verhelpen.

Betalingsgaranties

Een betalingsgarantie beschermt de leverancier tegen verliezen in verband met leveringen van goederen en diensten. Een betalingsgarantie waarborgt dat de koper aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en het overeengekomen bedrag aan de leverancier betaalt. Betalingsgaranties kunnen in de volgende situaties worden gebruikt, bijvoorbeeld:

  1. In verband met bouwprojecten, waarbij een betalingsgarantie ervoor zorgt dat de aannemer zijn leveranciers volgens het contract betaalt. Als u een onderaannemer of onderleverancier van een hoofdaannemer bent, kan een betalingsgarantie er voor zorgen dat u de overeengekomen betaling voor uw werk of uw geleverde goederen ontvangt.
  2. In verband met de betaling van douanerechten en accijnzen, waarbij de betalingsgarantie als zekerheid voor een door de douaneautoriteiten verleend krediet zal dienen. Dergelijke betalingsgaranties worden ook douaneborgtochten of douanegaranties genoemd.
  3. In verband met huurdeposito’s, waarbij de betalingsgarantie de betaling van een aanbetaling zal vervangen.

Vooruitbetalingsborgtochten en vooruitbetalingsgaranties

Vooruitbetalingsgaranties waarborgen de terugbetaling van voorschotten indien de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van het contract niet nakomt, of het nu gaat om levering van goederen of diensten.

Vooruitbetalingsgaranties komen voornamelijk voor in verband met leveringen van industriële bedrijven (producenten en leveranciers van kapitaalgoederen), waar een koper de terugbetaling van voorschotten wil veiligstellen. In geval van niet-nakoming van het contract door de leverancier kan de borgtocht of garantie worden geclaimd door de koper en kan het bedrag aan hem worden uitbetaald.

Leveringsborgtochten en leveringsgaranties

Leveringsgaranties worden vooral gebruikt in de orderproducerende industrie (kapitaalgoederensector). Een leveringsgarantie dekt het geleden verlies voor de koper, als de leverancier zijn contractuele verplichtingen niet nakomt als gevolg van faillissement of gebrekkige levering. De borgtocht of garantie dekt de voltooiing en / of het verhelpen van gebreken of defecten. Het bedrag van de borgtocht of garantie bedraagt normaal gesproken 10-20% van de contractsom en vervalt doorgaans één jaar na contractuele levering.

Prekwalificatie / verklaring van financiële gegoedheid

Een verklaring van prekwalificatie bevestigt dat wij met u samenwerken en dat u momenteel een garantiefaciliteit van Tryg Garanti heeft, die de behoefte aan borgtochten en garanties dekt op de datum dat u om de prekwalificatieverklaring vraagt.

Bereidverklaringen en bid bonds

Als u tijdens een aanbestedingsprocedure op een project wilt bieden, kan u worden gevraagd om een bereidverklaring tot afgifte van een garantie danwel een garantie ten gunste van de  aanbesteder te verstrekken op de dag dat u uw aanbieding uitbrengt. De laatstgenoemde wordt een biedingsborgtocht (bid bond of tender bond) genoemd.

De biedingsgarantie zorgt ervoor dat u uw verplichtingen als bieder kunt nakomen. Zo garandeert u dat u het werk volgens uw bod kunt uitvoeren en dat u de vereiste borgtochten en garanties kunt verstrekken als u het contract wint.

Wanneer het contract wordt ondertekend, wordt de bid bond vaak vervangen door een uitvoeringsgarantie of een leveringsgarantie.

EU-borgtochten/-garanties

EU-borgtochten en -garanties worden gesteld ten behoeve van de autoriteiten, bijvoorbeeld in verband met import en export van zuivelproducten. Zij kunnen ook worden afgegeven in verband met betaling voor producten die zijn gekocht uit de EU-interventievoorraden. Of als zekerheid voor terugbetaling van EU-subsidies volgens EU-marktregelingen.

Belastinggaranties of fiscale garanties

Belastinggaranties zijn betalingsgaranties die de betaling van belastingen en accijnzen waarborgen bij transacties met landen buiten de EU. Deze garanties worden bijvoorbeeld gebruikt in verband met import en export van belaste goederen zoals sterke drank en tabak.

De fiscale garanties worden gesteld ten gunste van de belastingdienst.

Huurgaranties

Huurgaranties waarborgt een eigenaar betaling van de huur voor een specifieke periode, zoals afgesproken in het onderliggende huurcontract. De huurgarantie kan worden geclaimd door de eigenaar als de huurder zijn huur niet kan betalen, bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over borgtochten en garanties of als u vragen hebt over het specifieke gebruik van elk borgtocht- of garantietype, kunt u ons bellen of schrijven via dit contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk bij u terugkomen.