Tryg Garanti

Wij zijn gespecialiseerd in borgtochten en garanties

Klant worden

Doe mee — Wij maken het u gemakkelijk!

Tryg Garan­ti is de groot­ste lever­anci­er van borgtocht­en en garanties in Scan­di­nav­ië. Wij hebben kan­toren in Den­e­marken, Noor­we­gen, Fin­land en Zwe­den. In Zwe­den han­de­len wij onder de naam Mod­er­na Garan­ti. Ook hebben wij kan­toren in Duit­s­land en Ned­er­land.

Wij hebben vele jaren ervar­ing met borgtocht­en en garanties — zow­el bin­nen­lands als inter­na­tion­aal.

Op basis van uw behoeften, kun­nen wij u een op maat gemaak­te of stan­daar­do­ploss­ing aan­bieden. En u kunt prof­iteren van onze exper­tise in zow­el lokale als inter­na­tionale zak­en.

Garantiefaciliteit

Wan­neer u een samen­werk­ing aan­gaat met Tryg Garan­ti, heeft u de beschikking over een garantiefa­ciliteit met een vast max­i­mumbedrag. De garantiefa­ciliteit biedt u de mogelijkheid om bepaalde typen borgtocht­en en garanties te lat­en stellen tot het max­i­mumbedrag.

Vaste prijs

U betaalt een vaste pro­visie voor uw borgtocht­en en garanties. De pri­js kan echter var­iëren afhanke­lijk van het spec­i­fieke type borgtocht of garantie.

Persoonlijk contact en professioneel advies

Wij vin­den het erg belan­grijk dicht bij onze klanten te staan om u zo goed mogelijk te advis­eren over borgtocht­en en garanties. Daarom hebt u een per­soon­lijke con­tact­per­soon, die u en uw bedri­jf kent. Op deze manier zor­gen wij ervoor dat wij u pro­fes­sioneel advies kun­nen geven.

Toegang tot onze flexibele en gebruikersvriendelijke online oplossing

Wij bieden u een zeer flex­i­bele en gebruik­ersvrien­delijke online oploss­ing, POM­net, waarmee u 24 uur per dag een volledig overzicht van uw borgtocht­en en garanties kri­jgt.

U kunt online borgtocht­en en garanties aan­vra­gen en deze bin­nen enkele minuten lat­en afgeven. Als onderdeel van de automa­tis­che ver­w­erk­ing wor­den de borgtocht­en en garanties uit­gegeven als PDF-bestanden, die elek­tro­n­isch wor­den ondertek­end. Dit betekent dat u de borgtocht- of garantieak­te onmid­del­lijk na ont­vangst per e-mail naar uw zak­en­part­ner kunt sturen. Dit zorgt er voor dat uw com­mu­ni­catie met uw zak­en­part­ner zeer soe­pel en snel is.

Wij willen dat onze klanten hun borgtocht­en en garanties zo gemakke­lijk en snel mogelijk ont­van­gen. Wij waar­bor­gen dit door al onze klanten toe­gang te geven tot ons online sys­teem POM­net. In POM­net heeft u een volledig overzicht van uw porte­feuille. U kunt borgtocht­en en garanties aan­vra­gen en wijzi­gen en direct garantiedoc­u­ment inzien. Wij kun­nen de ver­w­erk­ingsti­jd van de borgtocht­en en garanties verko­rten door deze alleen elek­tro­n­isch af te geven en te onderteke­nen. Zo wordt uw com­mu­ni­catie met uw zak­en­part­ners zeer vlot en gemakke­lijk. Boven­di­en kost het u veel min­der tijd.

Wilt u uw behoeften aan borgtochten en garanties bespreken?

Neem con­tact met ons op op 088 – 253 0000 of via het con­tact­for­muli­er.