Tryg Garanti

Wij zijn gespecialiseerd in borgtochten en garanties

Over ons

Tryg Garanti is gespecialiseerd in borgtochten en garanties en kredietverzekering

Tryg Garan­ti is de groot­ste Scan­di­navis­che ver­strekker van borgtocht­en en garanties en spe­cial­ist in kredi­etverzek­er­ing. Wij hebben kan­toren in Den­e­marken, Noor­we­gen, Zwe­den en Fin­land. In Zwe­den han­de­len wij onder de naam Mod­er­na Garan­ti.

In 2018 hebben wij branch offices in Duit­s­land geopend.

In 2019 hebben wij een branch office in Ned­er­land geopend.

Wij stellen alle soorten borgtocht­en en garanties in de bouw­sec­tor en de kap­i­taal­go­ed­erenin­dus­trie. Wij stellen ook borgtocht­en en garanties ten gun­ste van over­he­den, waaron­der de EU. U kunt hier meer lezen over borgtocht­en en garanties.

Onze kredi­etverzek­er­ing­steams bieden dekking voor de volledi­ge omzet voor alle soorten bedri­jven in de Scan­di­navis­che lan­den, inclusief exportbedri­jven.

Wij maken deel uit van de Tryg Family

Wij mak­en deel uit van Tryg For­sikring A/S — de op één na groot­ste verzek­er­ings­groep in de Scan­di­navis­che lan­den. Tryg For­sikring A/S staat geno­teerd op Nas­daq OMX Copen­hagen. De groot­ste aan­deel­houd­er en de belan­grijk­ste eige­naar van Tryg is Trygheds­Grup­pen, welke ook betrokken is bij de sticht­ing Tryg­Fonden. Trygheds­Grup­pen, Tryg­Fonden en Tryg For­sikring A/S vor­men de Tryg-fam­i­lie.

As the world changes, we make it eas­i­er to be tryg”

Tryg” is een uniek Scan­di­navisch woord. Het betekent je bescher­md en ver­zorgd te voe­len. In de garantie- en kredi­etverzek­er­ings­ac­tiviteit­en werken wij aan het ver­tal­en van dit doel: het ver­zor­gen van gemoed­srust voor onze klanten. Bijvoor­beeld door de vertrouwde derde par­tij te zijn als het gaat om borgtocht­en en garanties. En door een aan­tal van de belan­grijk­ste acti­va van een bedri­jf te verzek­eren, d.w.z. open­staande schulden van uw klanten.

Wij zijn zowel lokaal als internationaal

Of uw bedri­jf nu lokaal is gericht of u hebt een inter­na­tionale scope, wij kun­nen u helpen met borgtocht­en en garanties en met kredi­etverzek­er­ing.

Als u busi­ness units (bedri­jf­seen­heden) in ver­schil­lende lan­den hebt en u borgtocht­en en garanties in deze lan­den wilt kri­j­gen, kun­nen wij u helpen met een groeps­garantiefa­ciliteit. Met een groeps­garantiefa­ciliteit zijn alle lan­den en alle bedri­jf­seen­heden in uw groep inbe­grepen. Wij hebben vele jaren ervar­ing met het advis­eren van inter­na­tionale bedri­jven over borgtocht­en en garanties.

ICISA — International Credit Insurance & Surety Association

Wij zijn lid van de Inter­na­tion­al Cred­it Insur­ance & Sure­ty Asso­ci­a­tion (ICISA), die een brede samen­werk­ing waar­borgt met andere toon­aangevende experts in de kredi­etverzek­er­ing en borgtocht­en en garanties in Europa en wereld­wi­jd. Deze samen­werk­ing biedt ons ook de mogelijkheid om de activiteit­en van onze klanten te onder­s­te­unen in het buiten­land.

Wilt u meer weten over Tryg Garanti?

Wilt u meer weten over ons, neem dan con­tact met ons op voor meer infor­matie op 088 – 253 0000. Of neem con­tact met ons op via dit con­tact­for­muli­er en wij komen terug bij u.