Tryg Garanti

Wij zijn gespecialiseerd in borgtochten en garanties

Borgtochten en garanties voor internationale bedrijven

Heeft u borgtochten en garanties op internationale schaal nodig?

Heeft u busi­ness units (bedri­jf­seen­heden) in ver­schil­lende lan­den en wilt u dat er in deze lan­den borgtocht­en en garanties wor­den afgegeven? Laat ons u helpen met een groeps­garantiefa­ciliteit die alle lan­den en alle bedri­jf­seen­heden in uw groep omvat. We hebben vele jaren ervar­ing met het advis­eren van inter­na­tionale bedri­jven over borgtocht­en en garanties in ver­schil­lende lan­den.

Onze borgtochten en garanties worden breed geaccepteerd

Onze borgtocht­en en garanties wor­den over­al in de wereld geac­cepteerd. Wij hebben een ver­gun­ning van de Deense FSA om borgtocht­en en garanties af te geven in de meeste Europese lan­den. Zodoende kun­nen wij u een snelle ser­vice bieden, wan­neer u borgtocht­en en garanties in Europa moet ver­strekken. Als u borgtocht­en en garanties buiten Europa nodig heeft, kun­nen wij u natu­urlijk ook helpen. Onze borgtocht­en en garanties wor­den alge­meen aan­vaard in het buiten­land.

Wij bieden u een volledig overzicht van uw portefeuille

Als u klant bij ons wordt, kri­jgt u een groeps­garantiefa­ciliteit, waaron­der u borgtocht­en en garanties kunt lat­en afgeven. Zo weet u alti­jd of u ruimte heeft voor nieuwe borgtocht­en en garanties onder uw garantiefa­ciliteit. Tegelijk­er­ti­jd zult u uw kredi­etli­j­nen bij uw bank niet belas­ten. Uw liq­uiditeit­sposi­tie zal daarom niet nadelig wor­den beïn­vloed door uw garantiefa­ciliteit bij Tryg Garan­ti.

Inte­gen­deel, u ver­ruimt juist uw liq­uiditeit­sposi­tie.

Onze garantieo­ploss­ing is uiterst flex­i­bel: we kun­nen een groot aan­tal stan­daardgaranties aan. Met ons online sys­teem, POM­net, heeft u een volledig overzicht van uw garantiefa­ciliteit op groep­sniveau. Daar­naast kri­jgt u een spec­i­fi­catie voor elke afzon­der­lijke bedri­jf­seen­heid.

POM­net biedt u ook:

  • De mogelijkheid om indi­vidu­ele autorisatieregels te con­trol­eren in ver­band met het aan­vra­gen van borgtocht­en en garanties
  • Gecen­traliseerde of gede­cen­traliseerde fac­turatie naar eigen keuze
  • Meer­tal­ige online oploss­ing voor het aan­vra­gen en beheren van borgtocht­en en garanties (momenteel in het Deens, Engels, Duits, Noors, Fins, Zweeds en Ned­er­lands)
  • Elek­tro­n­is­che spec­i­fi­catie van fac­turen voor automa­tis­che boekhoud­ing

Krijg een internationale oplossing op maat

Heeft u busi­ness units (bedri­jf­seen­heden) in ver­schil­lende lan­den en hebt u inter­na­tion­aal borgtocht­en en garanties nodig, neem dan con­tact met ons op voor meer infor­matie op 088 – 253 0000. Of neem con­tact met ons op via dit con­tact­for­muli­er en we komen terug bij u.