Tryg Garanti

Wij zijn gespecialiseerd in borgtochten en garanties

Over borgtochten en garanties

Borgtochten en garanties

Borgtochten en garanties — wanneer u gevraagd wordt om zekerheid te stellen voor contractuele verplichtingen

Wan­neer u een overeenkomst voor een nieuw project aan­gaat, wordt u vaak gevraagd om een (bank)garantie te geven ten gun­ste van uw klant. In dergelijke gevallen heeft u een borgtocht of een garantie nodig.

Wat is een borgtocht of garantie?

Een borgtocht of een garantie wordt gebruikt als zek­er­heid voor de uitvo­er­ing van een werk, dat in een overeenkomst is overeengekomen. Het wordt ook gebruikt als zek­er­heid voor vooruit­be­talin­gen of betalin­gen van­wege dien­sten die in een overeenkomst zijn overeengekomen.

Waar maakt u gebruik van een borgtocht of garantie?

Borgtocht­en en garanties komen vaak voor, vooral in de bouw- en kap­i­taal­go­ed­eren­sec­tor. Afhanke­lijk van de pro­jecten bestaan er ver­schil­lende soorten borgtocht­en en garanties.

In de bouw­sec­tor moet een bouwbedri­jf een borgtocht of garantie ver­strekken ten gun­ste van de pro­jecteige­naar / opdracht­gev­er. Of een onder­aan­nemer moet een borgtocht of garantie lat­en stellen ten gun­ste van de hoof­daan­nemer.

Of in de kap­i­taal­go­ed­eren­sec­tor moet een pro­du­cent en lever­anci­er van kap­i­taal­go­ed­eren, zoals machines en schep­en, een borgtocht of garantie ver­strekken ten gun­ste van de kop­er.

In bei­de gevallen waar­borgt de borgtocht of garantie dat het werk in overeen­stem­ming met de con­tractuele voor­waar­den wordt voltooid. En als dat niet het geval mocht zijn, wordt de mogelijke schade (het ver­lies) aan u ver­goed.

Borgtochten en garanties in de bouwsector

Een uitvo­er­ings­borgtocht of -garantie beschermt de pro­jecteige­naar / opdracht­gev­er tegen schade (ver­liezen), indi­en de aan­nemer er niet in slaagt om zijn con­tractuele ver­plichtin­gen na te komen, bijvoor­beeld door insol­ven­tie. De pro­jecteige­naar / opdracht­gev­er zal het bedrag gedekt onder de borgtocht of garantie ont­van­gen en kan dit bedrag gebruiken om het werk te lat­en voltooien door een andere aan­nemer.

Als het werk voltooid is en gebreken wor­den gecon­sta­teerd tij­dens de onder­houdspe­ri­ode, kan de pro­jecteige­naar / opdracht­gev­er de borgtocht of garantie claimen. Het bedrag, dat gedekt is onder de borgtocht of garantie, kan gebruikt wor­den om de gebreken te her­stellen. Er zijn ver­schil­lende indus­tri­e­s­tandaar­den beschik­baar, afhanke­lijk van de vraag in welk land u de borgtocht of garantie moet lat­en stellen.

Betal­ings­garanties en vooruit­be­tal­ings­garanties komen ook voor in de bouw­sec­tor en vooral in de kap­i­taal­go­ed­eren­sec­tor.

Betal­ings­garanties zor­gen ervoor dat de aan­nemer zijn lever­anciers betaalt in overeen­stem­ming met het con­tract.

Vooruit­be­tal­ings­garanties waar­bor­gen de terug­be­tal­ing van vooruit­be­talin­gen, indi­en de lever­anci­er zijn ver­plichtin­gen tegen­over de opdracht­gev­er niet nakomt in overeen­stem­ming met het con­tract.

Borgtochten en garanties in de kapitaalgoederensector

Borgtocht­en en garanties komen ook vaak voor bij de lev­er­ing van kap­i­taal­go­ed­eren door bedri­jven aan hun opdracht­gev­ers (kop­ers), waar­bij de kop­er zich wil verzek­eren van terug­be­tal­ing van vooruit­be­talin­gen gedaan aan de lever­anci­er. Als de lever­anci­er niet vol­doet aan de overeenkomst door bijvoor­beeld niet de overeengekomen mate­ri­alen af te lev­eren, kan de borgtocht of garantie wor­den geclaimd door de kop­er. In dergelijke gevallen wor­den met name uitvo­er­ings­garanties en vooruit­be­tal­ings­garanties gebruikt.

Wij zijn gespe­cialiseerd in borgtocht­en en garanties

Tryg Garan­ti heeft een uit­stek­ende ervar­ing op het gebied van borgtocht­en en garanties. Wij zijn gespe­cialiseerd in borgtocht­en en garanties voor de bouw- en kap­i­taal­go­ed­eren­sec­tor en hebben hier­mee lange ervar­ing.

Tryg Garan­ti is de groot­ste borgmaatschap­pij en garantiev­er­strekker in de Scan­di­navis­che lan­den. Wij kun­nen u zow­el lokaal als grensover­schri­j­dend helpen. Als uw bedri­jf ves­tigin­gen in ver­schil­lende lan­den heeft en u in deze lan­den borgtocht­en en garanties moet ver­strekken, kun­nen wij u een garantiefa­ciliteit aan­bieden, die alle lan­den en alle bedri­jf­seen­heden in uw groep dekt.

Lees meer over onze pro­ducten en POM­net, onze flex­i­bele online oploss­ing die u op elk gewenst moment een volledig overzicht van uw borgtocht- en garantieporte­feuille biedt.

Wilt u meer weten?

Als u meer wilt weten over onze oplossin­gen, bel ons dan op 088 – 253 0000 of neem con­tact met ons op via ons con­tact­for­muli­er.