Tryg Garanti

Wij zijn gespecialiseerd in borgtochten en garanties

Digitale handtekening

Wij ondertekenen onze documenten via elektronische handtekening

Tryg Garan­ti ondertekent nor­maal gespro­ken geen garantiedoc­u­menten met een orig­inele handteken­ing. In plaats daar­van hebben de borgtocht­en en garanties een ges­can­de handteken­ing en een dig­i­tale handteken­ing.

Wat is een digitale handtekening?

Een dig­i­tale handteken­ing is het­zelfde als een elek­tro­n­is­che handteken­ing. De dig­i­tale handteken­ing beves­tigt dat Tryg Garan­ti Tryg Garan­ti is en de onderteke­naar van uw doc­u­ment.

Wan­neer u een garantiedoc­u­ment van Tryg Garan­ti ont­vangt, ondertek­end door een dig­i­tale handteken­ing, kunt u er dus zek­er van zijn dat het doc­u­ment door ons is afgegeven.

Hoe werkt het?

Als onderdeel van de automa­tis­che ver­w­erk­ing van borgtocht­en en garanties in het online sys­teem van Tryg Garan­ti, POM­net, wor­den garantiedoc­u­menten van­daag alleen afgegeven als PDF-bestanden. Dit betekent dat in het alge­meen fysieke kopieën van de borgtocht­en en garanties niet langer beschik­baar zijn.

Elke borgtocht of garantie wordt ondertek­end met een ges­can­de handteken­ing, die dezelfde geldigheid heeft als de orig­inele handteken­ing. Naast de ges­can­de handteken­ing heeft de PDF-garantie ook een dig­i­tale elek­tro­n­is­che handteken­ing, die ver­i­fieert dat de PDF-garantie is ver­w­erkt door Tryg Garan­ti. De dig­i­tale handteken­ing is ook van toepass­ing wan­neer u het doc­u­ment per e-mail doorstu­urt.

Wij raden u daarom aan om uw doc­u­menten alti­jd per e-mail naar uw zake­lijke part­ners te sturen. Op deze manier kun­nen zij direct de geldigheid van het doc­u­ment con­trol­eren.

U kunt meer lezen over de dig­i­tale handteken­ing bij Entrust.

Entrust is onze cer­ti­fi­cerende part­ner als het gaat om dig­i­tale handtekenin­gen.

Waarom gebruikt Tryg Garanti een digitale handtekening?

Wij willen dat onze klanten hun borgtocht­en en garanties zo gemakke­lijk en snel als mogelijk ont­van­gen. Wij bereiken dit door al onze klanten toe­gang te geven tot ons online sys­teem POM­net. In POM­net heeft u een volledig overzicht van uw porte­feuille. U kunt borgtocht­en en garanties aan­vra­gen en wijzi­gen. U heeft direct inzicht in uw garantiedoc­u­menten. Wij kun­nen de ver­w­erk­ingsti­jd van de borgtocht­en en garanties verko­rten door deze alleen elek­tro­n­isch af te geven en te onderteke­nen. Zo wordt uw com­mu­ni­catie met uw zak­en­part­ners zeer vlot en een­voudig.

Als u meer wilt weten over onze pro­ducten en hoe wij u kun­nen helpen, bel ons dan op 088 – 253 0000.