Tryg Garanti

Wij zijn gespecialiseerd in borgtochten en garanties

Binnenlandse garanties

Wij zijn experts in binnenlandse garanties

Tryg Garan­ti heeft een team van zeer ervaren lokale account­man­agers in onze kan­toren in Kopen­hagen, Oslo, Stock­holm, Helsin­ki, Ham­burg, Keulen, München en Ams­ter­dam. Onze account­man­agers kun­nen u uit­ge­breid en com­pe­tent advies geven voor bin­nen­landse borgtocht­en en garanties op uw lokale markt.

Wij doen ons uiter­ste best om aan uw spec­i­fieke behoeften aan borgtocht­en en garanties te vol­doen. Wij kun­nen u op maat gemaak­te of ges­tandaardis­eerde oplossin­gen aan­bieden.

Waarom heb ik borgtochten en garanties nodig?

Wan­neer u een nieuw project wilt aan­nemen, kan u gevraagd wor­den om een borgtocht of garantie te ver­strekken om uw con­tractuele ver­plichtin­gen na te komen. In veel gevallen kri­jgt u alleen het con­tract als u de ben­odigde borgtocht of garantie kunt geven.

Het is daarom belan­grijk om ervoor te zor­gen dat u de borgtocht of garantie al kunt ver­strekken voor­dat u begint met het project.

Tryg Garanti kan de borgtocht of garantie namens u afgeven

Allereerst moet u con­tact opne­men met Tryg Garan­ti om uw behoeften te bespreken. Als u aan onze vereis­ten vol­doet, ver­lenen wij u een garantiefa­ciliteit, waaron­der u uw borgtocht­en en garanties kunt aan­vra­gen.

Tryg Garan­ti gaat de relatie aan als vertrouwde derde par­tij. Wij garan­deren uw zak­en­part­ner dat u aan uw con­tractuele ver­plichtin­gen kunt vol­doen. U kri­jgt dus een grotere kans om het con­tract te kri­j­gen waarop u biedt.

Als klant van ons bent u alti­jd op de hoogte of u ruimte heeft voor nieuwe borgtocht­en en garanties onder uw garantiefa­ciliteit. Tegelijk­er­ti­jd zult u uw bankli­j­nen (kredi­et-/garantiefa­ciliteit bij uw bank) niet belas­ten.

Tryg Garan­ti kan u helpen met ver­schil­lende soorten borgtocht­en en garanties die wor­den gebruikt in de bouw- en kap­i­taal­go­ed­eren­sec­tor en ten gun­ste van over­he­den, bedri­jven en instellin­gen. U kunt hier meer lezen over de typen borgtocht­en en garanties.

POMnet — Het online self-service systeem van Tryg Garanti

Wan­neer u een klant van Tryg Garan­ti bent, heeft u toe­gang tot de meest flex­i­bele online oploss­ing op de borgtocht- en garantiemarkt. POM­net biedt u op elk moment een volledig overzicht van uw borgtocht- en garantieporte­feuille.

Neem contact met ons op voor meer informatie over binnenlandse borgtochten en garanties

Als u uw borgtocht­en en garanties op uw lokale markt wilt bespreken of meer wilt weten over onze uit­ge­brei­de online oploss­ing, belt u ons op 088 – 253 0000 of neemt u con­tact met ons op via dit con­tact­for­muli­er.