Tryg Garanti

Wij zijn gespecialiseerd in borgtochten en garanties

Typen borgtochten en garanties

Wij bieden verschillende soorten borgtochten en garanties om aan uw behoeften te voldoen

Tryg Garan­ti biedt een ver­schei­den­heid aan borgtocht- en garanti­etypes aan in de bouw- en kap­i­taal­go­ed­eren­sec­tor en ook ten gun­ste van over­hei­dsin­stanties, bijvoor­beeld de Ned­er­landse over­heid, gemeen­ten maar ook het EU-direc­toraat.

Onze borgtocht­en en garanties wor­den alge­meen aan­vaard door par­ti­c­uliere en pub­lieke begun­stig­den, zow­el in het bin­nen­land als in het buiten­land.

Wij bieden onder andere de vol­gende soorten borgtocht­en en garanties:

Bankgaranties

Bankgaranties” is een brede term die ver­schil­lende soorten borgtocht­en en garanties omvat, die alle­maal bedoeld zijn om het risi­co van ver­lies in ver­band met con­tractuele ver­plichtin­gen te min­i­malis­eren.

Zoals de naam aangeeft, wor­den bankgaranties afgegeven door banken, maar verzek­er­ings­maatschap­pi­jen zoals Tryg Garan­ti en Mod­er­na Garan­ti stellen vergelijk­bare borgtocht­en en garanties.

Uitvoeringsborgtochten en – garanties

Een uitvo­er­ings­garantie wordt ver­strekt door een aan­nemer ten gun­ste van de pro­jecteige­naar / opdracht­gev­er of door een onder­aan­nemer ten gun­ste van de hoof­daan­nemer. Uitvo­er­ings­garanties wor­den vaak afgegeven vol­gens een indus­tri­e­s­tandaard die is overeengekomen tussen de par­ti­jen in de bouw­sec­tor. De tekst (for­mu­ler­ing) kan daarom ver­schillen, afhanke­lijk van het land waar u de borgtocht of garantie wilt ver­strekken.

 

Een uitvo­er­ings­garantie beschermt de pro­jecteige­naar / opdracht­gev­er tegen ver­liezen als de aan­nemer zijn con­tractuele ver­plichtin­gen niet nakomt, bijvoor­beeld door insol­ven­tie. De pro­jecteige­naar / opdracht­gev­er kri­jgt het bedrag betaald dat onder de borgtocht of garantie gedekt is. De pro­jecteige­naar / opdracht­gev­er kan dit bedrag gebruiken om het werk te lat­en voltooien door een andere aan­nemer.

Als het werk voltooid is en tij­dens de onder­houdspe­ri­ode gebreken zijn gecon­sta­teerd, kan de pro­jecteige­naar / opdracht­gev­er de borgtocht of garantie claimen. Het bedrag dat onder de borgtocht of garantie gedekt is, kan gebruikt wor­den om de gebreken te ver­helpen.

Betalingsgaranties

Een betal­ings­garantie beschermt de lever­anci­er tegen ver­liezen in ver­band met lev­erin­gen van goed­eren en dien­sten. Een betal­ings­garantie waar­borgt dat de kop­er aan zijn betal­ingsver­plichtin­gen vol­doet en het overeengekomen bedrag aan de lever­anci­er betaalt. Betal­ings­garanties wor­den in diverse gevallen gebruikt, bijvoor­beeld:

  1. In ver­band met bouw­pro­jecten, waar­bij een betal­ings­garantie ervoor zorgt dat de aan­nemer zijn lever­anciers vol­gens het con­tract betaalt. Als u een onder­aan­nemer of onder­lever­anci­er van een hoof­daan­nemer bent, kan een betal­ings­garantie er voor zor­gen dat u de overeengekomen betal­ing voor uw werk of uw geleverde goed­eren ont­vangt.
  2. In ver­band met de betal­ing van douanerecht­en en acci­jnzen, waar­bij de betal­ings­garantie als zek­er­heid voor een door de douaneau­toriteit­en ver­leend kredi­et zal dienen. Dergelijke betal­ings­garanties wor­den ook douaneborgtocht­en of douane­garanties genoemd.
  3. In ver­band met huurdeposito’s, waar­bij de betal­ings­garantie de betal­ing van een aan­be­tal­ing zal ver­van­gen.

Vooruitbetalingsborgtochten en vooruitbetalingsgaranties

Vooruit­be­tal­ings­garanties waar­bor­gen de terug­be­tal­ing van voorschot­ten indi­en de lever­anci­er zijn ver­plichtin­gen uit hoofde van het con­tract niet nakomt, of het nu gaat om lev­er­ing van goed­eren of dien­sten.

Vooruit­be­tal­ings­garanties komen voor­namelijk voor in ver­band met lev­erin­gen van indus­triële bedri­jven (pro­du­cen­ten en lever­anciers van kap­i­taal­go­ed­eren), waar een kop­er de terug­be­tal­ing van voorschot­ten wil veilig­stellen. In geval van niet-nakom­ing van het con­tract door de lever­anci­er kan de borgtocht of garantie wor­den geclaimd door de kop­er en kan het bedrag aan hem wor­den uit­be­taald.

Vooruit­be­tal­ings­garanties komen ook wel voor in ver­band met bouw­pro­jecten, waar­bij de lev­er­ing van mate­ri­alen deel uit­maakt van het project. De vooruit­be­tal­ings­garantie waar­borgt voor de pro­jecteige­naar / kop­er de terug­be­tal­ing van elke vooruit­be­tal­ing, indi­en de aan­nemer / lever­anci­er zijn con­tractuele ver­plichtin­gen niet mocht nakomen. Het bedrag van een vooruit­be­tal­ings­garantie komt nor­maal overeen met het vooraf betaalde bedrag (het bedrag van de vooruit­be­tal­ing). De vooruit­be­tal­ings­garantie ver­valt nor­maal gespro­ken wan­neer de con­tractuele ser­vice is geleverd.

Leveringsborgtochten en leveringsgaranties

Lev­er­ings­garanties wor­den vooral gebruikt in de order­pro­duc­erende indus­trie (kap­i­taal­go­ed­eren­sec­tor). Een lev­er­ings­garantie dekt het gele­den ver­lies voor de kop­er, als de lever­anci­er zijn con­tractuele ver­plichtin­gen niet nakomt als gevolg van fail­lisse­ment of gebrekkige lev­er­ing. De borgtocht of garantie dekt de voltooi­ing en / of het ver­helpen van gebreken of defecten. Het bedrag van de borgtocht of garantie bedraagt nor­maal gespro­ken 10–20% van de con­tract­som en ver­valt door­gaans één jaar na con­tractuele lev­er­ing.

Prekwalificatie

Een verk­lar­ing van prek­wal­i­fi­catie beves­tigt dat wij met u samen­werken en dat u momenteel een garantiefa­ciliteit van Tryg Garan­ti heeft, die de behoefte aan borgtocht­en en garanties dekt op de datum dat u om de prek­wal­i­fi­catiev­erk­lar­ing vraagt.

Bid bonds

Als u tij­dens een aanbeste­d­ing­spro­ce­dure op een project wilt bieden, kan u wor­den gevraagd om een garantie ten gun­ste van de pro­jecteige­naar / aanbest­ed­er te ver­strekken op de dag dat u uw aan­bied­ing uit­brengt. Dit wordt een bied­ings­borgtocht (bid bond of ten­der bond) genoemd.

De bied­ings­garantie zorgt ervoor dat u uw ver­plichtin­gen als bieder kunt nakomen. Zo garan­deert u dat u het werk vol­gens uw bod kunt uitvo­eren en dat u de vereiste borgtocht­en en garanties kunt ver­strekken als u het con­tract wint.

Wan­neer het con­tract wordt ondertek­end, wordt de bid bond vaak ver­van­gen door een uitvo­er­ings­garantie of een lev­er­ings­garantie.

EU-borgtochten/-garanties

 

EU-borgtocht­en en -garanties wor­den gesteld ten beho­eve van de autoriteit­en, bijvoor­beeld in ver­band met import en export van zuiv­el­pro­ducten. Zij kun­nen ook wor­den afgegeven in ver­band met betal­ing voor pro­ducten die zijn gekocht uit de EU-inter­ven­tievoor­raden. Of als zek­er­heid voor terug­be­tal­ing van EU-sub­si­dies vol­gens EU-mark­tregelin­gen.

Belastinggaranties of fiscale garanties

Belast­ing­garanties zijn betal­ings­garanties die de betal­ing van belastin­gen en acci­jnzen waar­bor­gen bij trans­ac­ties met lan­den buiten de EU. Deze garanties wor­den bijvoor­beeld gebruikt in ver­band met import en export van belaste goed­eren zoals sterke drank en tabak.

De fis­cale garanties wor­den gesteld ten gun­ste van de belast­ing­di­enst.

Huurgaranties

Huur­garanties waar­borgt een eige­naar betal­ing van de huur voor een spec­i­fieke peri­ode, zoals afge­spro­ken in het onderliggende huur­con­tract. De huur­garantie kan wor­den geclaimd door de eige­naar als de huur­der zijn huur niet kan betal­en, bijvoor­beeld als gevolg van een fail­lisse­ment.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over borgtocht­en en garanties of als u vra­gen hebt over het spec­i­fieke gebruik van elk borgtocht- of garanti­etype, kunt u ons bellen of ons schri­jven via dit con­tact­for­muli­er. Wij zullen zo snel mogelijk bij u terugkomen.